فلسفه تعلیم و تربیت
 
History and Philosophy of Educationدر اين وبلاگ
در كل اينترنت
PageRank

خلاصه رویکرد و روش پژوهش تحلیلی(بخش نخست)

کتاب رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت(دکتر باقری و دیگران)

 

مقدمه: تقسیم بندی روش های تحلیل

روش تحلیل، به گونه ای که در نزد فلاسفه تحلیلی مطرح بوده، روش واحد و مشخصی نیست، بلکه در طیف گسترده ای با مشخصه های متفاوتی مورد نظر قرار گرفته است. در واقع باید گفت که نسبت میان شیوه های مختلف تحلیل، از نوع مشابهت خانوادگی است.

در یکی از دسته بندی ها روش های تحلیل به سه دسته تقسیم شده اند:

 1) به معنای تجزیه به اجزای مفهومی(که الگوی آن همان تجزیه معمول در شیمی است)

2) تحلیل به معنای ترجمه و بازگردان صورت دستوری گزاره های زبانی به صورت منطقی آن ها

3) تحلیل به معنای جست و جوی ارتباط میان مفاهیم مختلف و بازشناسی روابط و شبکه های مفهومی.

در تقسیم بندی دیگری که بر حسب کارکردهای روش تحلیل مطرح شده طیفی میان دو قطب توصیف و نقد مورد توجه قرار گرفته است. در قطب توصیف، نظر بر آن است که تحلیل می تواند توصیفی دقیق فراهم آورد از این که مفاهیم مورد استفاده ما از چه ویژگی هایی برخوردارند و این خود می تواند به روشن بینی در تفکر منجر شود. اینجا ممکن است تحلیل نوعی تحلیل پاره پاره تلقی شود که تنها به تحلیل مفاهیم منفرد می پردازد چنانکه در تحلیل مفاهیم تربیتی چون تدریس، رشد، خلاقیت و ... ملاحظه می شود.

در مقابل، فعالیت تحلیلی ممکن است به صورت توصیفی جامع از زبان قلمداد شود که در آن شبکه مفهومی و روابط آن ها با یکدیگر جستجو شود و حاصل آن به تعبیر رایل دست یابی به جغرافیای منطقی مفاهیم باشد. جامع ترین بیان از این وظیفه توصیفی تحلیل زبان، توسط استراوسون تحت عنوان «متافیزیک توصیفی» مطرح شده است. به نظر وی تحلیل می تواند از طریق تحلیل ارتباطی به هستی شناسی، یعنی توصیف جهان به گونه ای که در طرح واره مفهومی ما ترسیم شده منجر شود. در قطب نقد تحلیل فعالیتی است برای کالبدشکافی مفاهیم و تجزیه و نقد آن ها به گونه ای که نتیجه تحلیل به تعبیر ویتگنشتاین عبارت از درمانگری فکری  و کنار گذاشتن استفاده نامناسب از مفاهیم خواهد بود که خود به منحل شدن بسیاری از مسائل کاذب یا شبه مسئله های فلسفه منجر خواهد شد.

ادامه دارد...


نوشته شده در تاريخ 93/07/20 توسط ایوب محمودی

حقیقت فلسفه از نظر حنا فاخوری و خلیل جر

فلسفه مولود نگرش عقل آدمى به اصل و جوهر و سرنوشت وجود و دريافت و شناخت مبادى اولى است در آن. آدمى با چراغ عقل كه پرتوى است از نور بارى، تعالى، به قلمرو ناشناختۀ وجود قدم مى‌نهد، به تتبع در احوال موجودات مى‌پردازد، تا به درك حقايق آنها نائل آيد و سلسلۀ علل را بشناسد. و اين كتاب بى‌آغاز و انجام را صفحه به صفحه ورق مى‌زند تا به علت العلل كه هر چيز از او و براى اوست برسد. سپس باز مى‌گردد و به تحليل عناصر و طبايع مى‌پردازد، تا پرده از حقيقت جواهر و اعراض بردارد. و به تقسيم و ترتيب حقايق مى‌پردازد تا آنگاه كه صورت روشنى از عالم وجود براى او حاصل شود، و كيفيت انسجام اشياء را در ذات خود و در اطراف خود-آنچه خارج از ذات اوست- تفسير و توجيه كند.

چه‌بسا كه آدمى در اين طريق گم شود-كه موجبات گمگشتگى بسيار است-و در تاريكيهاى گونه‌گون سرگشته گردد، و در برابر برخى قضايا حيرتزده بايستد، و نداند كه حقيقت آن چيست و از ادراك كنه آن عاجز باشد، زيرا درك انسان محدود است و ياراى آنش نيست كه به ادراك همۀ جزئيات و دقايق فايق آيد. ادراك كليات نيز خارج از دسترس اوست. از اين‌روست كه فلسفه را داراى مكاتب و مذاهب مختلف و نظريات متباين مى‌بينيم. اين مكاتب و اين نظريات، به تعبير آندره كرسون، چيزى جز انعكاس غريزۀ جستجوگر رام نشدنى انسانى نيست؛ غريزه‌اى كه از گهواره تا گور در وجود اوست.

منبع: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ( تاریخ الفلسفه العربیه)


نوشته شده در تاريخ 93/07/15 توسط ایوب محمودی

خلاصه ای از آموزه های تجربه گرایان

خلاصه‌كردن دستاوردها يا آموزه‌هاى نخستين فيلسوفان تجربه‌گرا دشوار است. ولى به نظر مى‌رسد كه برخى رشته‌ها فلسفه آن‌ها را به يكديگر متصل مى‌كنند. به ويژه تمايل به مقدم دانستن نظريه شناخت بر مابعدالطبيعه. آن‌ها با چنين كارى به ديدگاه مسلطى دست مى‌يابند كه با توجه به آن مى‌توانند مابعدالطبيعه را نقادى كنند، و حتى به عنوان چيزى بى‌معنى كنار گذارند. ولى ملازم با اين تمايل گرايش ديگرى وجود دارد كه براى آن امرى محورى محسوب مى‌شود. آن عبارت است از تمايل به جست‌وجوى اساس شناخت يا معرفت، كه قبلا در دكارت وجود داشت، و بنابراين تمايل براى دست يافتن به نظريه قانع‌كننده‌اى درباره اين

  كه، بر پايه شواهد و فهمى كه در اختيار دارم، من چه چيزى مى‌توانم بدانم و چه چيزى را مى‌توانم قصد كنم. بدين ترتيب، در كل سنت تجربه‌گرايى، نوعى طرفدارى افراطى از مورد اول شخص را مى‌يابيم، يعنى اعتقاد به اين كه هرفلسفه‌اى را بايد با توسل به تجربه من، و با تحقيق جزئيات مربوط به اين كه اشيا به نظر من چطور مى‌نمايند، مورد داورى قرار داد.

اين اشتغال فكرى موجب سردرگمى‌هاى زيادى مى‌گردد، ولى به همان اندازه موجب وضوح فراوان مى‌شود. مثلا، معلوم مى‌شود كه برخى از مفاهيم، كه قبلا در تحقيق فلسفى ارزش فرعى و حاشيه‌اى به آن‌ها داده مى‌شد، به واقع در هرمابعدالطبيعه حقيقى واجد نقش محورى شدند -اين مفاهيم عبارتند از مفهوم علت، متعلق‌شناسايى، وجود، و تمايز ميان نمود و واقعيت. در عين حال اعتماد تحقيق فلسفى بر نظريه معنا، و بر تلقى‌اى از توانايى‌هاى ذهن انسان آشكارتر گرديد.

وقتى هيوم، طى شكاكيت افراطى خود، ناگزير از ارائه چيزى بود كه نتايج حقيقى پيش‌فرض‌هاى تجربه‌گرايانه مى‌دانست، بايد به طرح فلسفه‌اى مى‌پرداخت كه وقف از بين بردن هرنوع مابعدالطبيعه گشته و بر علم كاملى درباره‌ى طبيعت انسان مبتنى باشد، فلسفه‌اى كه لاك و بركلى فقط اميد دستيابى به آن را در سر داشتند.

منبع: تاریخ مختصر فلسفه جدید از راجر اسکروتن. صفحه 187-186


نوشته شده در تاريخ 93/07/12 توسط ایوب محمودی

Philosophical and Ideological Voices in Education

Titel:   Philosophical and Ideological Voices in Education
Reihe:   Prentice Hall
Autor:   Gerald L. Gutek
Verlag:   Pearson
Einband:   Softcover
Auflage:   1
Sprache:   Englisch
Seiten:   360
Erschienen:   Januar 2004
ISBN13:   9780205360185
ISBN10:   0-205-36018-1

Description

Philosophical and Ideological Voices in Education contains clearly written analyses of major philosophies, ideologies, and theories of education and includes a primary source selection representative of each topic treated in the book.

The book is divided into three major parts: (1) philosophies of education; (2) ideologies of education: (3) theories of education. The author begins the text, in Part I, by describing philosophy of education and then examining such leading philosophies as Idealism, Realism, Theistic Realism, Pragmatism, Existentialism, Philosophical Analysis, and Postmodernism. The philosophical discussion then leads to Part II, which treats the nature of ideology and proceeds to examine the leading ideologies of Nationalism, Liberalism, Conservatism, Marxism, and Liberation Pedagogy. Part III makes a connection between philosophy and ideology that leads to a discussion of theories of education. After theory is defined, such major theories as Esssentialism, Perennialism, Progressivism, and Critical Theory are examined.

Each chapter addresses the nature, principles, and applications of each philosophy, ideology and theory to education, schooling, and curriculum and instruction. The book provides a philosophical and ideological grid that helps students locate, analyze, and criticize the leading ideas in the theoretical foundations of education.

Table of Contents

I. PHILOSOPHY AND EDUCATION.

 1. Philosophy and Education.
 2. Idealism and Education.
 3. Realism and Education.
 4. Theistic Realism and Education.
 5. Pragmatism and Education.
 6. Existentialism and Education.
 7. Philosophical Analysis and Education.
 8. Postmodernism and Education.

II. IDEOLOGY AND EDUCATION.

 9. Ideology and Education.
10. Nationalism and Education.
11. Liberalism and Education.
12. Conservatism and Education.
13. Marxism and Education.
14. Liberation Pedagogy and Education.

III. THEORY AND EDUCATION.

15. Theory and Education.
16. Essentialism and Education.
17. Perennialism and Education.
18. Progressivism and Education.
19. Critical Theory and Education.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 93/07/11 توسط ایوب محمودی

مقاله خسرو ناقد در بیستمین سالمرگ کارل پوپر

 

شما دوستان عزیز را به خوانش مقاله ای از خسرو ناقد در صفحه اندیشه روزنامه شرق دعوت می کنم.

 

بخشی از مقاله:

یکی از پایه‌های اصلی در نظریه «خردگرایی انتقادی» پوپر، مساله خطاباوری است. خطاباوری یعنی اینکه انسان به این باور دست یابد که به‌هنگام حل مسایل خویش و جامعه پیرامون خود خطاپذیر است و همواره امکان بروز اشتباه وجود دارد. بنابراین ما هرگز نمی‌توانیم به معرفت یقینی و شناختی مطلقا مطمئن دست یابیم. طلب اطمینان از راه استدلال مطلق که خواستی مربوط به عقلگرایی کلاسیک است، بنا را بر دست‌یافتن به معرفت یقینی می‌گذارد. این خواست، خیالی و آرمانی است و ما را به «ناکجاآباد» می‌برد؛ زیرا تحقق آن در حوزه امکانات بشر نیست. بنابراین باید آن را به کناری نهاد و در تعیین مقصدِ شناخت فروتنی پیشه کرد.

لینک مطلب در روزنامه شرق


نوشته شده در تاريخ 93/07/06 توسط ایوب محمودی
تلاش برای ارتقای سطح مدارس امارات
 
 فصل بازگشایی مدارس اروپا و آمریکاست و اماراتی‌ها هم همپای آنها در مدارس خود را به سوی دانش‌آموزان گشوده‌اند تا عقب نمانند. اماراتی‌ها همچنین در روزهای آغازین مدرسه، نشستی با حضور معلم‌ها و کارشناسان آموزش ترتیب داده‌اند تا در نهایت بتوانند سطح مدارس امارات را ارتقا دهند. روزنامه نشنال هم در تیتر یک خود متوجه این مساله است و نوشته: تلاش برای جهانی‌شدن مدارس امارات. در این نشست ارتقای سطح دبستانی‌ها مدنظر بوده و کارشناسان طرح‌های خود را ارایه داده‌اند. در طرح اولیه، مدارس امارات باید در میان ۲۰کشور برتر قرار بگیرد. این طرح برای نتیجه‌گیری در سال۲۰۲۱ ارایه شده است. این روزنامه در عکس یک خود دختران دانشجوی اماراتی را به تصویر کشیده است که مشغول کار غیرقانونی هک هستند، اما با مجوز. دانشجویان دختر و پسر اماراتی در مسابقات ارتقای کیفیت امنیت سایبری شرکت کرده‌اند. برنده صاحب ۲۰هزاردرهم خواهد شد. این رقابت‌ها در حاشیه کنفرانس امنیت سایبری در امارات برگزار شده است. یکی از مهم‌ترین خبرها و گزارش‌های صفحه یک روزنامه نشنال، درباره خنثی‌سازی عملیات داعش در استرالیاست. نشنال در گزارش خود خبر می‌دهد استرالیایی‌ها توانسته‌اند تعدادی از اعضای وابسته به گروه داعش را در سیدنی دستگیر کنند. تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا این خبر را تایید کرده است و گفته برای خنثی‌سازی عملیات داعش در سیدنی، ۸۰۰ پلیس فدرال و دولتی اعزام شده‌اند. گویا ماجرا از این قرار بوده است که رهبر داعش استرالیا اعلام کرده افراد این گروه به‌صورت تصادفی سر شهروندان سیدنی را می‌برند. با کمک نیروهای اطلاعات و جاسوسی، اعضای وابسته به داعش و کسانی که این اعلامیه را در سطح شهر سیدنی پخش کرده‌اند، دستگیر شده‌اند. خبر برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند نیز در صفحه یک نشنال به چشم می‌خورد.

نکته: نشنال سعی کرده مهم‌ترین خبرهای روز جهان را در صفحه یک پوشش دهد.

 
لینک خبر :  http://sharghdaily.ir/?News_Id=44079

نوشته شده در تاريخ 93/07/04 توسط ایوب محمودی
امیدوارم تجربه سروده های بهتری داشته باشم تو مقطع دکتری. این هم یک شعر که پس از ماه ها سکوت سرودم:

 

حضور تو خوشست و من خوشم اگرچه وقــت نیست

نبودنت اگر چه تلــــخ هست و بد ولی... سخت نیست

اگر چه نیســــتی ببین... نشــــانه های بودن تو هست

نگاه من به تو ولـــی چو عشـــــــــق پاره وقت نیست

تلاش می کنم دوباره زل زنم کنــار آن پیــــــــاده رو

به چشـــــــم های خسته ی زنی که تیــره بخت نیست

تو داد می زنی و من به قاب عکس تو هجوم می برم

صدا ولی صـــــــدای شیشه ای که می شکست نیست

اگرچه گفته بودمت بیـــــــا تو محض خـــــــاطر خدا

بیا ولی کــــسی در این زمـــــــــانه بت پرست نیست

برای من عزیزتر از آن غـــــروب ســـــرد جمعه ای

که اشک های تو به روی گــــونه ات نشـست نیست!

تو روی خــــــــاطرات خوب مان ندیده می کشی قلم

بگو برای تو هم این نوشتـه ها عـزیز هست؟ نیست؟

سکـــــــوت می کنی برای آن که من شـــــــروع کنم

نـــــوازش دوبـــــاره کـــــسی که روی تــخت نیست

من از تو دور می شوم، تـــــو می دوی به سوی من

نگاه می کنی به حـلقه ای که تــــــــوی دست نیست!

 

ایوب محمودی

لارستان

18 شهریور 93

          


نوشته شده در تاريخ 93/06/19 توسط ایوب محمودی

موتور جستجوی نبیک برای مستندات فارسی: نوپا اما امیدوار کننده!

خبرگزاری مهر در گزارشی از رونمایی یک موتور جستجوی مستندات فارسی خبر داده که توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای متون فارسی طراحی شده است. یکی از طراحان این موتور جستجوگر فارسی آن را هوشمندترین موتور استخراج متون فارسی مخصوصا برای فایل های pdf دانسته که از دقت بالایی نیز برخوردار است.  نبیک در معرفی خود چنین نوشته است:

"شاید شما هم الان یادتان باشد که جمله‌ای خاص را قبلا در یک کتاب خوانده‌اید، اما نمی‌دانید کجای کتاب بوده است، کمی ورق زدن کتاب هم راه به جایی نمی‌برد؛ یه راه جدید و خوب کمک گرفتن از نبیک است. نبیک در ظاهر یک وب­سایت است، اما در اصل یک نرم­افزار تحت­ وب برای جستجو در فایل های pdf فارسی زبان است که در آن امکانات متنوعی برای جستجو در متن کتاب­ها، مجلات و منابع علمی مانند پایان نامه ها به کاربر ارائه می­شود. در نبیک می توانید در متن یک کتاب جستجو کنید؛ نتیجه را به صورت هایلایت شده ببینید؛ تا جایی که خوانده اید را علامت بزنید؛ صفحات خاصی را به فهرست علاقه مندی هایتان اضافه کنید؛ کتاب ها را در کتابخانه شخصی خودتان اضافه کنید؛ نظراتتان را در مورد کتاب ها با دیگران به اشتراک بگذارید و کتاب های مورد علاقه تان را بیابید"

نبیک مطالب را در چهار بخش کتاب، کتاب های درسی، نشریه و علمی جستجو می کند. بخشی نیزبرای عضویت کاربران طراحی کرده است. گرچه می توانید با استفاده از شناسه یاهو و یا لینکدین هم به سایت وارد شوید. ما برای آزمایش این موتور جستجوگر اصطلاح " فلسفه تعلیم و تربیت" را نوشتیم و مواردی که به ما پیشنهاد شد البته چندان ارتباط ملموسی با آن نداشتند. فقط پیشنهاد نخست این جستجوگر به مسئله ما مربوط بود و بقیه موارد بیشتر حول فلسفه پیش دانشگاهی، کتاب ماه فلسفه، و مواردی از این دست که حداقل واژه "فلسفه" را یدک می کشیدند می چرخید. در جستجوی " تعلیم و تربیت" هم البته همین روند تکرار می شد. این تلاش گرچه در خور تحسین است و به علت خلاقانه بودنش شایسته تقدیر؛ اما امیدواریم که شاهد توسعه کیفی بیشتر این جستجوگر فارسی باشیم.

 


نوشته شده در تاريخ 93/06/03 توسط ایوب محمودی

امروز هم مثل سال 81 که رفتم اسمم رو از تو روزنامه ها پیدا کردم برا قبولی در کنکور دانشگاه شیراز و کلی ذوق کردم و مثل سال 87 که اواخر خدمت سربازی در مقطع ارشد دانشگاه اصفهان قبول شدم؛ از دیدن اسم خودم تو سایت سازمان سنجش برای قبولی در مقطع دکترای دانشگاه اصفهان به وجد آمدم! کلا حس خوبیه آدم در یک انتظار کسالت آور و مرگباری به سر ببره و آخر سر خبر خوبی رو بهش بدن! گرچه به نظر میاد این از اون دسته شادی های زودگذری باشه که خیلی زود فراموش میشه!


نوشته شده در تاريخ 93/05/26 توسط ایوب محمودی

معرفی چند پایگاه برای دریافت کتاب های صوتی

همیشه مطالعه کتاب می تواند با شیوه ای متفاوت صورت بگیرد. خواندن کتاب از طریق گوشی های موبایل، تبلت، لب تاپ، و حتی کتابخوان های الکتریکی یا همان ایبوک ریدرها. با این حال به اعتقاد خیلی ها، هیچ چیز بهتر از این نیست که خودمان برویم و کتابی را انتخاب کنیم و لمسش کنیم و ورق بزنیم و بخوانیم. لذتش بیشتر از همه روش های بالاست. گرچه شاید با پیشرفت تکنولوژی استفاده از تبلت ها و مخصوصا کتابخوان های الکتریکی که صرفا خاص مطالعه کتاب ها طراحی شده اند می تواند بر این باور تاثیر بگذارد. کتاب های صوتی هم جذابیت خود را دارند. بیشتر برای کسانی که دوست دارند بشنود و بیاموزند. ما در این جا به معرفی چند پایگاه اینترنتی که مخصوص همین کتاب های صوتی هستند می پردازیم. باشد که مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد...ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 93/05/18 توسط ایوب محمودی

یک طرح عجیب: پیشنهاد حذف رشته فلسفه از دوره کارشناسی!

از زمانی که بحث اسلامی کردن علوم انسانی مطرح شده هر روز خبرهای تازه ای از برخی تغییرات در سرفصل های برخی رشته ها و دروس دانشگاهی به گوش می رسد. ولی این خبری که دیروز خواندم در جای خودش شوکه کننده ست.(اینجا). از همان اول هم انتظار می رفت که فلسفه بیشترین تغییرات را در خود ببیند اما شاید کسی انتظارش را نداشت که این رشته در مقطع لیسانس حذف شود. پیشتر خبرهایی از عدم پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در رشته فلسفه علم به گوش می رسید و حذف ناگهانی کد رشته فلسفه علم در مقطع دکتری امسال نیز به دنبال آن باعث سردرگمی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته فلسفه شده بود(اینجا) اما این بار دبیر کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی اذعان فرموده که دانشجوی مقطع کارشناسی رشته فلسفه بعد از اتمام چهار سال تحصیلی نه می تواند معلم معارف شود و نه شغل مناسبی را برای خود پیدا کند به همین خاطر پیشنهاد کردیم اگر رشته ای کارایی لازم را ندارد تغییر کند و در فلسفه این کار انجام خواهد شد! عجیب تر از این سخن این است که بیشتر 34 رشته ای که در حوزه علوم انسانی مورد بحث است عملا از نظر بازار کار مشابه همدیگر هستند و ما کم فارغ التحصیل بیکار در رشته های معارف اسلامی نداریم.

پس از آنکه متیو لیپمن استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک در سال 1960 متوجه شد که دانشجویانش فاقد قدرت استدلال و قضاوت هستند و به این نتیجه رسید که می بایست قدرت استدلال را از همان دوران کودکی تقویت کرد و بر همین اساس طرح فلسفه برای کودکانP4C)) را بنا نهاد؛ توجه به اهمیت و نقش فزاینده فلسفه در رشد قدرت اندیشه و استدلال مورد توجه پژوهشگران علوم تربیتی دنیا قرار گرفت. این طرح که در ایران به (فبک) شهرت دارد حدودا یک دهه پیش توانست در ایران با تلاش های دکتر قائدی و سعید ناجی و دیگران جایگاه ویژه ای را برای خود بیابد. حتی این امیدواری وجود داشت که آموزش فلسفه به کودکان از مقطع ابتدایی شروع شود. چنانکه دکتر ناجی معتقد است "همان طور که خواندن، نوشتن و حساب کردن را در دوره ابتدایی به کودکان آموزش می‌دهیم باید الفبای تفکر را هم از همین دوره به بچه‌ها یاد داد چرا که در عمل می‌بینیم که آموختن آن در دانشگاه خیلی دیر است". با همه این احوال خبری که این روزها از حذف رشته فلسفه در مقطع کارشناسی به گوش می رسد نشان گر یک تغییر رویه جدی در حوزه فلسفه و آموزش فلسفه است. تصمیمی که می تواند بر همه این تلاش ها اثرات منفی خود را بگذارد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 93/05/06 توسط ایوب محمودی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظدر اين وبلاگ
در كل اينترنت
PageRank